Warsztat 5 - SPRING MVC, REST server

Celem warsztatu jest jest napisanie funkcjonalności backendowej do katalogowania książek metodą REST z poprzedniego warsztatu. Do stworzenia API wykorzystałem Spring MVC, bibliotekę Jackson oraz dodatkowe adnotacje. Warstwa kliencka, napisana w HTML-u oraz JavaScripcie, tak jak poprzednio, komunikuje się z serwerem za pomocą AJAX i po najechaniu myszką na element zawierający tytuł książki pobiera w formacie JSON dane o książce a następnie wyświetla je poniżej. Dane trzymane są w pamięci ulotnej.

Możliwości serwera rozszerzyłem, za pomocą Hibernate i Spring Data, o możliwość zapisu książek do bazy danych znajdującej się na dysku - dzięki temu dane nie są tracone podczas każdego restartu serwera. Użytkownik może swobodnie przełączać się pomiędzy pamięcią ulotną a bazą danych.
Obecne źródło danych: pamięć serwera